گزارش سفر هیات اعزامی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به استانبول ترکیه

در مهرماه سال 96 با سفر نماینده سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به اجلاس ارمنستان، از فدراسیون جهانی اینداستریال درخواست شد که کارگران فلزکارمکانیک ایران برای آگاهی از جدیدترین دیدگاههای فدراسیون جهانی اینداستریال، دوره های آموزشی را بگذارانند. در همین راستا فدراسیون جهانی اینداستریال از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران دعوت کرد برای این منظور هیاتی را به استانبول اعزام کند.

در روز 15 مرداد 1397 آقایان مازیارگیلانی نژاد، یارمحمد اکبری، احمد زرگریان، با خط هوایی پگاسوس ساعت 7 صبح به فرودگاه صبیحا رسیده و مورد استقبال ایوب اوزال مسوول روابط عمومی کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی ( دیسک ) ترکیه و والتون پانتلنت مسوول ارتباطات فدراسیون جهانی اینداستریال قرار گرفته و به مرکز آموزش کنفدراسیون کارگران دیسک در منطقه سپنجا برده شدند.

این مرکز آموزشی در بالاترین نقطه کوهستانی و جنگلی واقع شده و متعلق به کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی ( دیسک ) ترکیه است که با حق عضویت های کارگران عضو خریداری شده و بسیار شیک و مدرن است.

در بدو ورود، کارکنان این مرکز آموزشی به استقبال هیات ایرانی آمده و خوشامد گفتند. سپس کمال اوزکان معاون فدراسیون جهانی نیز به این مرکز آمده تا آموزش گروه را نظارت کند.

هیات ایرانی برای صرف صبحانه به سر میز دعوت شدند.

برای دیدن تمام گزارش اینجا را کلیک نمائید.