پیروزی کارگران در تحریم های کارگری

با تحریم کارگری پروژه ستاره خلیج که از سوی گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از سال گذشته صورت گرفت خبرها حاکی است که نمایندگان این پیمانکاران شیاد و شرکت های فاسد فعال در این پروژه در فضای مجازی برای جذب کارگر برای این پروژه التماس می کنند و پیشنهادهای کارشان از طرف کارگران رد می شود. کارگران می گویند در چند بخش از این پالایشگاه کار با ٣٠ درصد در حال فعالیت است و این با برنامه ای که از سوی مدیریت کل پالایشگاه در سال جاری اعلام شده به رکود دامن زده است

امیدواریم با اتحاد بیشتر کارگران این پروژه نسبت به پرداخت حقوق واقعی کارگران اقدام کرده و به زودی تسلیم عدالت کارگری بشوند.