گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازخواسته های کارگران ذوب آهن

١- چرا داروهای خاص و خارجی نباید تحت پوشش بیمه ایران باشد تا بازنشستگان ذوب آهن دوران پیری را راحتتر بگذرانند؟

٢- هزینه خرید دارو و ویزیت به بیمه ایران داده شده ولی در پرداختش تعلل می کنند چرا؟

٣- تاخیر در بیمه تکمیل درمان نوزادن برای کارگران مشکلات ایجاد کرده است لطفن رسیدگی شود.

٤- بیمه ایران هزینه اقداماتی که در مطب پزشکان انجام می شود را تقبل نمی کند چرا؟؟ چرا مدیران رسیدگی نمی کنند؟

٥- برای راحتتر شدن مراجعه به پزشکانی که با بیمه ایران قرارداد دارند لطفن نامشان و شماره تلفنشان را در تابلو اعلانات بگذارند تا کارگران ذوب آهن سرگردان نشوند.