مشکلات کارگران ذوب آهن در گزارش به پیام سندیکا

١- سرویس حمل و نقل مسکن شهرضا و راننده مربوطه در حد شخصیت کارگران ذوب آهن نیست. لطفن رسیدگی شود

٢- سرویس مسیر تولیدات کک و مواد شیمیایی اصلن رضایت بخش نیست.

٣- کارگران از راننده سرویس ملک شهر راضی نیستند و وضعیت این سرویس افتضاح است.

٤- رانندگان لیفتراک از کار در مدیریت فولاد سازی و عدم هماهنگی کار محوله و سختی کار مربوطه با دستمزدها شکایت ناراضی بوده و اعلام کردند از سال ٩٦ افزایشی در دستمزدها صورت نگرفته است

٥- بوفه های سطح شرکت از نظر بهداشتی بسیار افتضاح هستند و مدیریت رسیدگی نمی کند.

٦- خودپرداز های دستگاه بانک ملی ساختمان های ٨ – ٧ مدت هاست کار نمی کنند و کسی هم رسیدگی نمی کند. با تعمیر این خودپردازها خانواده های کارگری آسایش بیشتری خواهند داشت.