تداوم مواضع کارفرما طی اعتصاب کارگران شرکت کانی مس، مجتمع مس سرچشمه

پیرو درج خبر اعتصابِ کارگران شرکت کانی مس، که عمومن بومی هستند و مشغول به کار در پروژه ی تیکنر های طرح جامع آب واقع در مجتمع مس سرچشمه، و  بنا به گزارش دریافتی از گزارشگرِ پیام سندیکا در این محل، پس از اعتصاب کارگران برای دریافتِ برخی مطالباتِ به حقِ خود و بازداشت و آزاد شدنِ ٣ نفر از نمایندگانِ مطالبه گران، ٣ نفر از پرسنل این شرکت به جرم نمایندگی کارگران و پیجویی مطالباتِ ایشان، از کار اخراج گردیدند.

از میانِ نفرات ذکر شده ٢ نفر شان از نمایندگانِ شورای کارگری بوده اند. قابل تاکید است که کلیه نفراتِ معترض شاملِ ١٠٤ نفر بوده و تا کنون هیچ یک از مطالباتِ درخواستی خود در ارتباط با تغییر وضعیت، اضافه کار و سختی کار را کماکان دریافت ننموده اند.

قابل ذکر است که با توجه مشکلاتِ جذب نیرو در منطقه و بی کاریِ فراگیر در کشور، کارفرما بدون توجه به مطالبات کارگران و با توسل به ارعاب و تهدیدِ پرسنل به اخراج و برخورد امنیتی، سعی در سرکوبِ این درخواست ها دارد.

 گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه