وضعیت در پروژه های نفتی از زبان کارگران

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا با وجود گرمای بیش از ٥٠ درجه در پروژه های نفتی کارگران از حداقل امکانات و پرداخت به موقع دستمزد شکایت دارند.

ما کارگران موسسه عمران ساحل هستیم. از مردادماه تا الان کیفیت و کمیت غذا و سرویس ایاب و ذهاب کارگران بسیار بی نظم و بدون مدیریت بوده و کیفیت خوابگاه ها بسیار پایین و بدون امکانات هست.  به برادران کارگر توصیه می کنیم برای این شرکت کار نکنند. هر چند حقوق را بموقع پرداخت می کند ولی دلیلی نمیشود که امکانات رفاهی کارگران رو کم کنند . البته اگر مدیریت گروه پایپینگ و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران لازم می دانند این شرکت را هم به شرکت های تحریمی اضافه کنند. تا کارگران از کار برای اینگونه شرکت ها که برای کارگران اهمیت قایل نیستند به خود ایند و کارگران هم دلیل تحریم را بدانند.