گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

با توجه به درخواست های مکرر کارگران ذوب آهن از مدیریت برای پاداش های دوره ای و انتشار آن در گزارشات خبرنگاران ما در ذوب آهن بالاخره مدیریت ذوب آهن در نشست تعاملی با مدیران به این موضوع اشاره کرد و قول داد که منافع شرکت از سود حاصله از آن به کارگران برخواهد گشت.

اما موضوع اصلی که ایشان به آن اشاره ای نکردند اول: نحوه محاسبه اینگونه پاداش ها و چگونگی تخصیص آن است و دیگری مقدار و مبلغ و زمان تعلق گرفتن پاداش مربوطه به کارگران است.