به پیشواز روزجهانی لغو خشونت برعلیه زنان برویم. 5 آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گرامی باد!

Zanan-Khoshunatطرح و فعالیت برای رفع خشونت علیه زنان تنها در یک روز آن هم 5 آذر کافی است؟ و نباید در تمام سال از آن خبری باشد؟ در کشور ما و در محیط های کاری که زنان فعالیت می کنند، چه کارخانه ها و چه بیمارستان ها و چه کارگاههای کوچک موارد زیادی از خشونت دیده می شود.در خط تولید کارخانه سوپا که لوازم پزشکی تولید می کند سرپرست ها از لگد زدن و فحاشی و حتا مو کشیدن زنان کارگر ابایی ندارند.در بیمارستان ها برخورد های خشنی با پرستاران و بهیارها، چه از طرف همکارانشان و چه از سمت بستگان بیمار دیده می شود. در محیط های هنری مانند سینما و تلویزیون آزارهای زیادی به زنان درگیر اینگونه کارها رُخ می دهد.آیا فقط این موارد خشونت علیه زنان است؟ آیا اگر ریحانه جباری برای دفاع ازشرفش، پزشک متجاوز را بکشد و سپس اعدام شود، خشونتی صورت نگرفته؟ اگر نسرین ستوده برای احقاق حق خود و دیگران دست به اعتراض بزند و سپس دستگیر و به زندان برده شود، خشونتی اعمال نشده؟ آیا اسیدپاشی های صورت گرفته در اصفهان خشونت علیه زنان نیست؟ آیا حمله به زنانی که در حمایت ازشوهران اعتصابی اشان درمعدن بافق بسر می بردند،از طرف عوامل امنیتی تهدید شدند، خشونت نیست؟ دستگیری فعالین کارگری در جلوی چشم همسر و فرزندانشان درنیمه شب خشونت علیه زنان نیست؟آیا کشتن زنان و تجاوز به آنان درعراق،سوریه و کوبانی از طرف مزدورانی که به صورت سازماندهی شده واردجنگ علیه منطقه خاورمیانه شده اند،خشونت نیست. آیا کالایی کردن زنان در نظام سرمایه داری و استفاده های تجاری و سکسی از آنان ،که بزرگترین سودهی در جهان است، خشونت نیست؟                         تحریریه وِیژه نامه اول آذر 93