داد از این بیداد!

منوچهر سراج کوشنده کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران  که در آذر ماه سال  ٩٦  دستگیر شده و در بند ٢٠٩ اوین یکماه را در انفرادی گذراند، با وثیقه ۳۰۰ میلیونی آزاد شده بود طی حکمی  امروز توسط قاضی محمد مقیسی به یکسال زندان محکوم شد.

فعالیت های کارگری، زیست محیطی، و دهقانی او خشم بسیاری از سودجویان را برانگیخته است.

ما ضمن پشتیبانی از این رفیق سندیکایی خود حکم یک سال زندان برای انسان شریفی چون او را محکوم می کنیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ١٤ مهرماه ١٣٩٧