گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک صنعتی ویان

با توجه به شرایط بحرانی اخیر در اغلب کارخانه های مشغول به کار در شهرک صنعتی ویان (از تعداد ١٠٩ واحد ، اکنون کمتر از ١٩ واحد تولید دارند)  ، نوعن مشاهده گردید که کارفرمایان پس از اتمام قرارداد کاری با کارگران که اغلب در ابتدای مهرماه به اتمام رسیده است یا قرارداد منعقد نکرده اند و یا طرح مرخصی اجباری ، تعدیل نیرو ، به کارگیری نیروی کارورز و… تمایلی به ادامه تولید ندارند

لذا نماینگان کارگری سندیکا با  مهندس مهرجو از کارشناسان اداره ی کل کار جلسه ایی برگزار کرده که منتج به این نتیجه شد که ایشان گزارشی از وضعیت فعلی تهیه کرده و به صورت مستقل و نه دوره ایی به معاونت اقتصادی استانداری و دیگر ارگان ها ارسال نماید بلکه کارسازی صورت گیرد.

وضعیت فعلی بسیار اسف بار است. در اغلب کارخانه ها حقوق کارگران از یک ماه و نیم تا دو ماه و نیم با تاخیر پرداخت می شود و این موضوع تاثیر زیادی هم بر اقتصاد خانواده های کارگری و نیز روح و روان آن ها گذاشته است. این که چه باید کرد پرسش همه ی کارگران است.