۵– حق آموزش رایگان برای همه کودکان و همچنین کودکان مهاجر و لغو خصوصی سازی مدارس.

۶– حق ایجاد و به رسمیت شناخته شدن هرگونه تشکل مستقل ، تجمع، تحصن و اعتصاب، فارغ از شرایط امنیتی.

۷– آزادی بدون قید و شرط  معلمان زندانی

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همراه با این آموزگاران به همه اعضا و دوستداران سندیکا توصیه می کند با تمام قوا و امکانات خود از این اعتصاب حمایت مادی و معنوی کنند.

 

درود بر آموزگاران میهنمان

گسترده تر باد همبستگی رزمجویانه آموزگاران و کارگران

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 

 ٢١مهرماه ١٣٩٧