گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه عالی نسب

کارخانه عالی نسب واقع در صفا دشت کرج از دوشنبه ١٦ مهرماه، کلیه ٤٠ کارگر خود را به مرخصی اجباری فرستاد. این کارخانه که در ٤ سال گذشته با ٦٤٠ کارگر فعالیت صنعتی داشت در طی این چهار سال با اخراج کارگران و بازنشستگی زودتر از موعد ٦٠٠ کارگر را از خط تولید کنار گذاشته است.

در حال حاضر به دلیل نبودن شیر و ورق های مورد نیاز، فعالیت کارخانه به حالت تعطیل در آمده است. همچنین افزایش قیمت مواد مصرفی باعث گران تر شدن محصولات این کارخانه شده و از صادرات محصولات این کارخانه به خارج از کشور به دلیل به صرفه نبودن هم خبری نیست.

کارگران اعتقاد دارند که تا آخر مهرماه این کارخانه تعطیل کامل خواهد شد.