گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

کارگران در خطوط تولید با سرعت پایین و کاهش اضافه کاری مشغول به کارند. به طور مثال روز پنجشنبه که همیشه کارگران سه نوبت کاری فعال بودند در چندماه گذشته بصورت یک شیفت کار می کنند. اضافه کاری بخش های بخش های اداری که روزانه حداقل دو ساعت بود قطع گردیده است. کارگران و کارکنان پس از ٨ ساعت کاری شرکت را ترک می کنند و یا در روزهای تعطیل رسمی به هیچ عنوان خطوط فعال نبوده و شرکت مثل گذشته رونق ندارد. در سال ٩٦ روزهای آخر سال جمعه ها هم سه شیفت فعالیت داشتند که با این شرایط از این اضافه کاری ها خبری نیست. که بی تردید روی دریافتی کارگران اثرات خود را می گذارد.