نامه درخواستي اعضا ايران خودرو از ریاست کل صندوق آینده ساز