درخواست های کنشگران ذوب آهنی ارسالی به پیام سندیکا

١- ما کارگران مشمولین صندوق بازنشستگی فولاد هستیم و با اینکه بارها به مسوولین گفته شده است که تجدید نظری در نحوه محاسبه سنوات مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند اما ترتیب اثری داده نشده است. خدا را خوش نمی آید که سنوات کارگران سخت و زیان آور مانند دیگر کارگران محاسبه شود.

٢- از مدیریت خواسته ایم نسبت به عدم سرویس دهی استخر نشاط بروجن اقدام کند.

٣- متاسفانه سالن بدنسازی به کارکنان ذوب آهن امکانات نمی دهد

٤- بارها خواستار مشاهده سوابق آموزشی از طریق پورتال شده ایم اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است

٥- از طرف کارگران مدیریت کک و مواد شیمیایی به مدیریت اعلام شده است که رختکن شماره یک این مجموعه در حد شخصیت کارگران نیست و بسیار فرسوده گشته است برای بهسازی و نوسازی آن اقدام کنند.

٦- برای چندمین بار به مدیریت اعلام کرده ایم یک دکتر معتمد دندانپزشک برای بیمارستان مطهری می خواهیم.