تسلیت!

مرگ دلخراش دکتر فرشید هکی فعال حقوق کودک، حقوق بشر، و اقتصاددان مردمی را به اطلاع هموطنان عزیز می رسانیم.

دکتر فرشید هکی جزو کاندیداهای  شورای شهر سال 1396 بود که به همراه 5 کارگر دیگر از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران وارد این کارزار گردیده بود.

ما مرگ دلخراش ایشان را به خانواده محترمشان تسلیت گفته و از دستگاه قضایی خواهان روشن شدن زوایای تاریک مرگ ایشان هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

20 مهرماه 1397