گزارش کارگران پروژه ای به پیام سندیکا

متاسفانه کارکنان پیمانکاری و قراردادی صنعت حفاری از حق بدی آب و هوا محرومند؛ این درحالیست که کارمندان دولت و ستادی‌ها در استان خوزستان این حق را دریافت می‌کنند.

براساس یکی از بندهای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، حق بدی آب و هوا برای کارمندان دولت در خوزستان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد؛ این مولفه حقوقی در حال حاضر، ۷ تا ۹ درصد است.

این افزایش حق بدی آب و هوا درحالی انجام می‌شود که کارگران پیمانکاری و قراردادی صنعت حفاری که طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی و دولتی هستند، از حق بدی آب و هوا محرومند و چنین مزایایی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

تبعیض فقط محدود به این قبیل مزایای مزدی نیست. طبق بخشنامه های استانداری خوزستان بارها بعلت بدی آب و هوا، پرسنل اداری و ستادی تعطیل شده یا ساعات کاری آنها کاهش داده شده است؛ اما عملیاتی‌ها و کارگران پیمانکاریِ و قراردادی حفاری در مناطق عملیاتی از این مزیت نیز محرومند.

کارگران پیمانکاریِ وقراردادی حفاری که با سخت‌ترین شرایط و با دستمزدهای بعضا حداقلی مشغول به کار هستند، بار‌ها درخواست کرده‌اند که تبعیض شغلی در این خصوص از بین برود؛ که البته مهم‌ترین قدم برای رفع تبعیض، ساماندهی قرارداد موقتی‌ها و حذفِ سلسله مراتبِ پیمانکاران است

ما از گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران می خواهیم دادرس ما باشند

یاسر کارگر پروژه ای