گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شلوغی شعبه های تامین اجتماعی

با توجه به افزایش نرخ ارز طی ٤ ماه گذشته و بالا رفتن مواد مصرفی کارخان  ها و سود ده نبودن تولید، اکثر کارخانه های زیر ٢٠٠ کارگر اقدام به اخراج کارگران خود و معرفی آنان به بیمه بیکاری نموده اند. اکثر مراجعه کنندگان به شعبه های تامین اجتماعی کارگران اخراجی هستند که برای دریافت بیمه بیکاری به شعبه های تامین اجتماعی برای پر کردن فرم بیمه بیکاری مراجعه می کنند.

این سیل بیکاران به بیمه بیکاری، سازمان تامین اجتماعی را با مشکل دریافتی حق بیمه روبرو خواهد کرد و توازون دریافتی با پرداختی ورشکستگی  را برای این سازمان به ارمغان خواهد آورد.

کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی با این روند را در ٣ سال پیش رو پیش بینی می کنند. این مشکل که به همراه حقوق های نجومی و حیف و میل های مدیران بی لیاقت  و غیر حرفه ای و دست اندازی های دولت  به سرمایه شستا و خود سازمان می باشد تشدید خواهد شد