گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

شرکت با حذف پیمانکار و نیروهای آن بدون اخراج کارگران اصلی خود بدون شکایت کاهش نیرو داده و فقط از روی اجبار بعضی از نیروهای تخصصی خود را نگه داشته است. افت ٣٠ درصدی تولید شایعه افت بیشتر در آبن ماه را میان کارگران قوت داده است

آخرین خودروهای تولید شده با رفتاری سیاست مدارانه بدون قطعاتی معمولی مثل چراغ یا سپر تولید شده تا از این طریق در هنگام بازدید و نظارت ارگانها دم از نبود قطعات زده و به همین بهانه خودروها را تحویل ندهند. تا به این وسیله خودروها را به قیمت روز بفروشند.