برای فرشید هکی، جان شیفته انسانیت!

بدرود رفیق، بدرود!

بدرود رفیق کارگران، بدرود

بدرود نگران کودکان کار، بدرود

بدرود دغدغه مند جنین فروشی، بدرود

بدرود فعال برای شفاف سازی در همه نهادهای حاکمیتی و طراح ساختمان شیشه ای برای مسوولین، بدرود

بدرود مبارز بی امان رانتخواری و اختلاس، بدرود

بدرود مدافع همه کسانی که حقوق انسانی اشان لگد مال می شد و برایت فرقی نمی کرد که آن شخص جعفر عظیم زاده، رضا شهابی، محمودبهشتی، اسماعیل عبدی، خزعلی، طبرزدی، و یا هرکس دیگری باشد که حتا با افکارشان موافق نبودی.

بدرود فعال حقوق بشر که برای بی خانمان ها لباس گرم تهیه می کردی،بدرود!

بدرود…….

اما بدانند که تو نخواهی مرد و اتاق شیشه ای که تو برای مسوولین می خواستی توسط دستان پرتوان پیشتازان عدالت محقق خواهد شد.

تو نمرده ای و در در لحظه لحظه پیکار برای عدالت همچنان پیشتازی

مازیارگیلانی نژاد رییس ستاد ائتلاف پیشتازان عدالت برای شورای شهر ١٣٩٦ تهران

٤ آبان ١٣٩٧