در ذوب آهن چه می گذرد؟؟

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا در ذوب آهن

١- مخازن خریداری شده برای قسمت های مختلف متاسفانه راه اندازی و نصب نگردیده و رها شده اند. این مخازن می توانند ذخیره سازی آب را ممکن نموده و از بحران بی آبی جلوگیری کنند

٢- ایمنی قسمت ها باید مورد بازرسی دوره ای مرتب افسران ایمنی قرار گیرد تا اتفاق ناگواری پیش نیاید. البته دوره های آموزشی ایمنی مرتبط هر قسمت باید بطور جد در دستور کار باشد

٣- از سال گذشته پیشنهادات راجع به ریل ملی از سوی کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به مدیریت ذوب آهن در نشریه پیام سندیکا ارایه گردید که در آن از مدیریت ذوب آهن و روسای متروهای شهری چون اصفهان، قم، کرج، مشهد ، تهران خواسته شده بود که ریل مورد نیاز خود را به جای خرید از کشورهای خارجی و به دست دلالان مافیای مالی از ذوب آهن اصفهان تهیه کنند  که این مورد در اصفهان و راه آهن سراسری اجرایی شد.

در ٢٤ مهر امسال مسوولین قطار شهری قم هم پس از بازدید از کارخانه اعلام کردند ریل مورد نیاز را از ذوب آهن خواهند خرید.