گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی دماوند

در پتروشیمی دماوند  شرکت عمران ساحل از تیرماه تاکنون به بیش از 150 کارگر خود حقوق پرداخت نکرده است. این کارگران که در فیلرپیش پتروشیمی پارس فنل کار می کنند به خبرنگار ما گفتند که وضعیت غذا افتضاح است و سرویس ها هم کولر ندارند.