کارگران ذوب آهنی به پیام سندیکا می گویند:

١- با توجه به افزایش بی سابقه تورم آیا نباید تسهیلات غیر نقدی به کارگران هم مطابق تورم افزایش پیدا کند

٢- رستوران مدیریت الگومراسیون فرسوده و بسیار نامناسب است. چرا این رستوران بازسازی نمی گردد؟

٣- کارکنان در خواست راه اندازی سامانه رزرواسیون غذا را دارند تا این همه متحمل مشکل نشوند

٤- پذیرایی از شیفت شب همچنان اشکال دارد و معلوم نیست کی مدیریت به امر خواهد پرداخت.