گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مدیریت فولاد سازی

١- با توجه به گزارشات مکرر کارگران به پیام سندیکا در مورد وضعیت نامناسب رختکن مدیریت فولادسازی و اعتراضات کارگران این بخش، مدیریت با کاشی کاری دیوارها و کف و ساخت ١٢ حمام و سالن خشک کن و ٣٠٠ کمد راه اندازی شد و٣٠ گلدان و نصب آب نمایی زیبا در آن به درخواست کارگران پاسخ داد.

٢- کارگران مدیریت فولادسازی همچنین خواستار بازسازی اساسی تجهیزات ریخته گری هستند تا هزینه نگهداری و تعمیرات به حداقل برسد تا با کمترین توقف بخش ریخته گری فعال باشد و موجب توقف تولید نشود.