گزارش خبرنکار پیام سندیکا از عسلویه

شرکت بیستون که در فاز ٢١-٢٠ مشغول به کار است حقوق کارگرانش را نه تنها به موقع نمی دهد بلکه هرماهه مبلغی مابین ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان از دستمزد کارگران کسر می کند.

این شرکت قبلن هم فاز  ١٩ بوده است.از مرداد ماه به این سو هر ماهه بخشی از کارگرانش را بیکار می کند.

این شرکت بد حساب در اهواز ازادگان هنوز حقوق خرداد کارگران را تسویه نکرده است و با جمع کردن کارگاه در این فاز کارگران را سردرگم رها کرده است. شرکت بیستون بیمه کارگران را هم با اینکه از دستمزدها کم کرده ولی به تامین اجتماعی نپرداخته است

 از گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران درخواست رسوایی و تحریم کارگری این شرکت را داریم.

حسین کارگر پروژه ای