گزارش خبرنگار پیام سندیکا از درخواست های کارگران ذوب آهنی از مدیریت

1-چرا روش آبیاری قطره ای برای فضای سبز در جهت کاهش مصرف آب استفاده نمی شود و این مورد بیش از دوسال است که از سوی کارگران مطرح می شود

2- چرا از رانندگان جوان برای رفت و آمد مکانیزم سبک و سنگین شرکت استفاده نمی شود؟ جوان گرایی چه زمانی در شرکت محقق می شود؟

3- معلوم نیست چرا در بازسازی کوره بلند با تمام تلاش کارگران این قدر تاخیر انداخته شده است

4- می توان از تجهیزات و امکانات مدیریت آموزش برای کارگاههای مورد نیاز ساخت قطعات و تعمیرات استفاده مفید کرد

5- فصل پاییز در پیش است مدیریت از بیمه ایران بخواهد که کارکنان و کارگران بتوانند  از واکسن انفلونزا و تزریق آن در بیمه تکمیل درمان استفاده کنند