گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت لاستیک پارس

صبح امروز  ٥ آذر ماه کارگران شرکت لاستیک پارس واقع در شهر صنعتی ساوه در محوطه داخلی کارخانه دست از کار کشیده اند. خبر رسیده  به کارگران این بود که کارخانه به بخش خصوصی واگذار می شود و خریدار هم یک خانم است و امروز کارخانه را تحویل می گیرد. کارگران لاستیک پارس با دست کشیدن از کار اعتراض خود را به این واگذاری اعلام کردند. کارگران می گویند تاکنون واگذاری ها نتایج مطلوب نداشته و از آینده نامشخص خود بیم دارند. آنها می ترسند که با تحویل کارخانه به صورت غیرکارشناسی کارفرمای جدید بعد از مسلط شدن بر کارخانه دست به اخراج کارگران در این شرایط سخت زندگی کنونی بزند. کارگران خواهان اداره کارخانه توسط دولت هستند .

از طرف دیگر گروهی از کارگران بازنشسته لاستیک پارس که هنوز بعداز بازنشستگی حق و حقوق خود را بصورت کامل نگرفته اند از ترس اینکه صاحب جدید مطالبات آنان را ندهد صبح امروز برای دریافت مطالبات خود جلوی درب کارخانه تجمع نمودند وخواهان مطالبات معوقه شده اند .

بنظر میرسد که این بار خصولتی سازی گریبان کارگران لاستیک پارس را گرفته و ما باید شاهد اعتصاب و اعتراض بیشتر کارگران این کارخانه باشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های بحق بازنشستگان لاستیک پارس هشدار می دهد که تصمیمات نادرست و سپردن کارخانه به صورت غیرکارشناسی به کسانی که با تولید آشنایی ندارند موجب نارضایتی کارگران و تعطیلی کارخانه در حین تولید می شود و بی تردید این اعتراضات را پیگیری کرده و تا نتیجه مطلوب دست در دست کارگران این واحد تولیدی در کنارشان خواهیم بود.