پیام سندیکا، شماره 74 آذرماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 74 آذرماه 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از سراسر کشور ص14
نبود ایمنی و کشتار کارگران ص28
با سلام به دوستان پروژه ای ص29
باید برای گرسنگیِ نیروی کار تدبیری بیاندیشند! ص31
گزارشی ازحضور نماینده سندیکای ص33
کارگران اُسوه ایران برای خرج زندگی … ص36
نقش سندیکاهای کارگری در تدوین اولین قانون کار! ص38
در هفت تپه چه می گذرد؟ ص43
چیزی به مثابه عمل ص44
به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ص46
ضرورت تشکیل صندوق‌های اعتصاب ص49
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص51
روز ۲۵ نوامبر 4 آذرماه…. ص52
نگاه سرمایه داری به زنان ص54
سال مرگ پازولینی … ص57
تاریخچه جنبش سندیکایی ص58
پیدایش حیات ص59
اقتصاد سیاسی ص61

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید