مشکلات کارگران ذوب آهنی در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا

١- مشکلات کارگران با دستمزدهای ناچیز برای خرید مایحتاج روزانه بیشتر می شود. مدیریت شرکت تعاونی مصرف فولاد شهر و زرین شهر اصفهان چرا پنجشنبه ها بعدازظهر و روز جمعه که کارگران تعطیل بوده و می توانند با خانواده به خرید بیایند باز نیستند؟ مدیریت تعاونی می تواند روز شنبه را تعطیل کرده و بعدازظهر پنجشنبه را هم به کارگران تعاونی اضافه کاری بدهد.

٢- با توجه به عدم کیفیت غذای ارایه شده در رستوران های شرکت در طی سالها که باعث بیماری معده بسیاری از کارگران شده است، کارگران خواستار افزایش تعداد غذاهای رژیمی ارایه شده در رستوران شرکت هستند.

٣- بارها به مسوولین شرکت گفته شده است که چرا سطل زباله در کنار خیابان های اصلی و فرعی شرکت نصب نمی کند تا نظافت از سوی کارگران رعایت شود و چهره شرکت با این زباله ها زشت نباشد.

٤- کارگرانی که از درب خروجی راه آهن تردد می کنند خواستار نصب خودپرداز هستند.