گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

بعد از گرانی های اخیر و عدم تحویل قطعات توسط قطعه سازان به ایران خودرو و افزایش قیمت خودروها به میزان ٣٠ درصدی و فروش آزاد و زیر قیمت دلالان توسط شرکت ایران خودرو شروع شده است. این وضعیت باعث افزایش تولید در قسمت های تولیدی گردید. آنچه مسلم است کارگران باید با دستمزدی که متناسب با کارشان نیست بسازند و بسوزند. در حال حاضر دریافتی کارگران ایران خودرو ٤٠ درصد کمتر از سالهای گذشته شده است.

خواسته کارگران که طبقه بندی مشاغل بوده با این رکود به فراموشی سپرده شده و کارگران بازنشسته شده جایگزینی در ایران خودرو ندارند و کارگران شاغل باید جور کارگران بازنشسته شده را بکشند.