اعتصاب متقاضیان کار در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، ساکنین متقاضی کار در شهرستان رفسنجان – واقع در چند کیلومتری مجتمع مس سرچشمه- در تاریخ ٢٤/٩/٩٧ به تعداد تقریبی ٦٠ نفر در درب ورودی اصلی مجتمع، دست به اعتصاب و مطالبه ی کار زدند؛ به مدت چند ساعت، تردد در این مجتمع متوقف گردید و با مواجهه ی نیروهای انتظامات با تجمع کنندگان، ایشان بدون نتیجه متفرق گردیدند.

در طی روزهای اولیه پس از این تجمع، جوانانِ عمدتا تحصیل کرده و بی کار به شورای شهر رفسنجان مراجعه نمودند و از ریاستِ همین مجموعه، توصیه نامه هایی با این محتوا دریافت کردند که اشتغالِ نامبردگان در مجتمع مس سرچشمه از نظرِ شورای شهر رفسنجان بلامانع است(!).

سر انجام قریب به ٥٠٠ نفر از جویندگان کار، در تاریخ ٢٤/٩/٩٧ ، متشکل از اقشارِ متنوعِ اجتماعی، مجددا مجاور درب ورودی اصلی مجتمع مس سرچشمه حضور به هم رساندند. در این روز مداخله ی نفرات انتظامات قادر به متفرق ساختنِ جوانانِ ذی حق نشد و با مختصر برخوردی، کلیه ی جویندگانِ کار وارد فضای داخلی مجتمع مس سرچشمه گردیدند.

نظر به آن که پاسخ گویی از سوی مسولین مربوطه صورت نگرفت، همین عده ی ٥٠٠ نفری معبرِ ورودی و خیابان های دو میدان اصلی مجتمع را مسدود نمودند و خواهانِ پاسخ گوییِ مسولین به این مطالبه شدند؛ در حوالی ظهر و پس از چند ساعت، عده ای به ورودی سالن ذوب ( یکی از واحدهای اصلی پروسه ی تولید) نزدیک شدند و با سر دادنِ شعارهایی چون: “مسول بی لیاقت نمی خوایم، نمی خوایم!”، ورودی سالن ذوب را مسدود نمودند.

این عده با بی توجهی مسولین به درخواست شان، در سطح مجتمع پخش گردیدند و تمام معابرِ داخلی مجتمع مس سرچشمه را مسدود کردند و روند اعتصاب تا عصرِ همان روز ادامه داشت.

حضور نیروهای لباس شخصی امنیتی و نیز نیروهای انتظامی محلی در همان روز حتی در میان جمعیت، پر رنگ بود.

شبِ ٢٤ آذر ماه ٩٧ نیروهای ضد شورش شبانه به مجتمع مس سرچشمه منتقل گردیدند و به مدت سه روز، در مداخلِ ورودی مجتمع مس حضور داشتند و مطالبه گرانِ کار در روزهای بعدی سرکوب گردیده و متشکل نشدند.

متاسفانه خبر دستگیریِ ١٧ نفر از جویندگان کار، روزِ پس از اعتصاب، در منطقه منتشر گردید و بدون نشرِ اسامی شان تاکنون از آنان خبری دریافت نشده است.

در ارتباط با جذب نیروهای بومی در مجتمع مس سرچشمه، علی الخصوص در پیمانکارانِ این شرکت، نکته ی غیر مسولانه ای وجود دارد بدین نحو که درست برعکسِ سایر مناطق، پیمانکاران مجاز به استفاده از نیروهای بومیِ غیر متخصص و کارگری نمی باشند! و در فرآیند های سختِ واحدهایی هم چون: نظارت بر پیمانکاران، منابع انسانی، انتظامات و حراست از صدور مجوز ورود برای نفرات بومی ممانعتِ سرسختانه به عمل می آید؛ با این دلیل واهی که نفرات بومی پس از پایانِ کارِ پیمانکاران، مدعی کار خواهند شد!

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه