شرکت کارگران بازنشسته فلزکارمکانیک روبروی مجلس

امروز ١٢ دیماه کارگران بازنشسته فلزکارمکانیک در اعتراض به خصوصی سازی و تحقق موارد زیر در تجمع روبروی مجلس شرکت کردند. خواسته ها به شرح زیر می باشد:

١- ارتقاء سطح دریافتی حقوق بگیران ومستمری بگیران به میزان بالاتر از خط فقر کارشناسی شده ‌‌متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی.

٢- تهیه وتدوین بودجه سالیانه بر مبنای حمایت از منافع مزدبگیران و تامین منابع مالی لازم برای تضمین یک زندگی مناسب بازنشستگان. همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین با اجرای کامل ماده ٦٤ و ١٢٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ٨٦

٣- توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق ها. اعاده منابع صندوقهای بازنشستگی وجبران خسارت واسترداد بدهی های دولت به صندوق ها و ایجاد سازوکارمناسب به منظور کنترل ونظارت بر آنها توسط منتخبین واقعی بازنشستگان

٤- لغو بیمه های تکمیلی وبرقراری بیمه کارآمد و رایگان

٥- توقف سیاست و برنامه های خصوصی سازی درعرصه های تولید ، آموزش ، بهداشت و درمان وخدمات عمومی

٦- توقف روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی و آزادی فوری وبی قید وشرط کلیه فعالین صنفی و اجتماعی.

٧- برسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان