گزارش خبرنگار پیام سنیکا از احیا استیل بافت، کرمان

کارگران احیا استیل بافت، کرمان از شهریور ماه تاکنون حقوقی نگرفته اند و معلوم نیست که چه زمانی پرداخت خواهد شد. کارگران هم در اعتراض به این موضوع از روز ١٠ دیماه می خواهند محل کار خود را ترک کنند که با ممانعت نگهبانان روبرو شده اند. نگهبان می گوید کارفرما دستور داده است که کارگران باید تا ساعت ٧ شب هم اضافه کار بمانند.