گزارش پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهنی

١- بیماری های شایع در ذوب آهن عبارتند از درد در ناحیه کمر، مچ پا، زانو، بوده و اکثر کارگران به دلیل سرپا ایستادن مشکلات سیاتیکی نیز دارند. چرا طب کار برای این موضوع یک کار تحقیقاتی انجام نمی دهد تا درد و رنج کارگران کمتر شود

٢- بارها در نشریه پیام سندیکا از بی کیفیت بودن غذا در شیفت های کاری خبر داده شده است از جمله در قسمت مدیریت نورد که متاسفانه هنوز اقدامی نشده است.

٣- تحویل لباس به متصدی شستشوی لباس کار در قسمت ها متاسفانه برنامه ریزی درستی ندارد و باید مدیریت ورود کند

٤- برنامه ریزی جهت رفع مشکل تردد خودرو شیفت ب ٨ فولاد شهر به داخل محله کی انجام خواهد شد