خواسته های کارگران ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا

١- با تولید ٨٩٦٥ تن چدن، رکورد تولید روزانه این محصول با همت کارگران شکست اما هنوز قفل پاداش به کارگران شکسته نشده است چرا؟؟؟ مدیریت برای تلاش کارگران آیا ارزش قایل نیست؟

٢- میز و صندلی کافی در اتاق فرمان نیروگاه حرارتی مدیریت تولید و توزیع برق وجود ندارد و این باعث خستگی مضاعف و بیماری واریس در کارکنان خواهد شد. مدیریت چرا رسیدگی نمی کند؟

٣- شغل کارگران انبار محصولات سخت و زیان آور است اما مشکل شغلی آنان هنوز رفع نگردیده و در میان شغل های زیان آور لحاظ نگردیده است و این اجحاف را کارگران تحمل نخواهند کرد و باید هرچه زودتر رسیدگی شود.

٤- بسیاری از کارگران و کارکنانی که از سال ١٣٩٠ به بعد استخدام شده اند هنوز تبدیل وضعیت نشده و حقوقشان هم تغییر نیافته است. مدیریت چرا تعلل می کند؟

٥- دستگاههای کیوسک مدیریت کوره بلند خراب بوده و متاسفانه جهت تعمیر آن هنوز اقدام نگردیده است. حتمن کار باید به تحصن و اعتصاب بکشد تا مدیریت به خود بیاید ؟