مشکلات کارگران ذوب آهنی به پیام سندیکا گفته شد

١- محوطه مخازن کارگاههای اکسیژن با توجه به نزدیکی به کارگاههای تعمیراتی به هیچوجه ایمن نیست و احتمال حادثه می رود و بخش ایمنی هم توجهی نمی کند

٢- ذخیره آب آشامیدنی جهت حفظ و نگهداری در شرکت بسیار ناموفق بوده است

٣- حق مدرک کارکنانی که مدرک کارشناسی ارشد دارند ولی هنوز پذیرش نشده اند اقدام شود و مبلغش هم در دریافتی ها منظور گردد.

٤- متاسفانه با آنکه در سطح کشور شغل آتش نشانی جزو مشاغل سخت و زیان آور است اما در ذوب آهن اجرا نمی شود.

٥- سرویس بهداشتی ترمینال آزادگان مدتهاست خراب است و رسیدگی نمی شود کارگران چه باید بکنند؟

٦- آیا برای ذوب آهن عیب نیست که دکتر معتمدی برای تایید نسخه های داندان پزشکی در زرین شهر ندارد؟