وضعیت نگران کننده کارخانه ها

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت نیسان که از وارد کنندگان اصلی خودروست از دو ماه پیش به این سو کادر فروش را به حداقل رسانده و نیمی از کارکنانش را اخراج کرده است.

کارخانه ایران سوئچ که یکی از بزرگترین سازندگان سوئچ در ایران است در سال جاری حتا قدرت پرداخت حقوق کارگران را نداشته و به انتظار بازنشستگی پیش از موعد کارگرانش نشسته است.

کارخانه ایران خودرو و دیزل خودرو چند سالی است که به هیچوجه استخدامی ندارند و کارگران شاغل باید جور بازنشستگان را به دوش بکشند.

در کارخانه ذوب آهن و فولاد نیز سالهاست استخدامی ندارند و متاسفانه سن بالای شاغلین در سالهای بعد از معضلات این کارخانه ها خواهد شد.