مروجین فساد و ظلم را زندانی کنید!

با خبر شدیم جعفرعظیم زاده و پروین محمدی از مسوولین اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه دستگیر شده اند. متاسفانه هجوم و زندانی کردن فعالین کارگری به حربه ای برای خاموش کردن صدای رسای کارگران علیه ظلم و فساد تبدیل شده است.

ما ضمن محکوم کردن این دستگیری ها مراتب نگرانی عمیق خود را از سرنوشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعلام داشته به بازداشت کنندگان این فعالین در مورد حفظ جان و رعایت موارد پزشکی و دارویی هشدار می دهیم. ما خواستار آزادی فوری و روشن شدن هرچه زودتر وضعیت این زندانیان کارگری هستیم.

مروجین ظلم و فساد استحقاق زندانی شدن را دارند نه کوشندگان کارگری.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٠ بهمن ١٣٩٧