خبرهایی از صندوق آینده ساز

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا سال ٩٦ مجموعا مبلغ ٢٣٠ میلیارد تومان از سوی صندوق آینده ساز بابت حقوق بازنشستگان پرداخت شده. منابع تأمین این مبلغ بشرح ذیل بوده است:

٦٧ درصد از محل دریافت کسورات بیمه شاغلین

١٩ درصد از محل فروش دارایی

١٣ درصد از محل سود صندوق

به عبارتی دیگر ماهیانه حدود ٢٠ میلیارد تومان پرداختی به بازنشستگان محترم مبلغ ١٣ میلیارد آن صرفا از محل دریافت کسورات بیمه شاغلان بوده که می باید صرف سرمایه گذاری بلند مدت برای تأمین منابع حقوق بازنشستگان آینده می شده که نشده بلکه حدود ٤ میلیارد هم از فروش دارایی برداشت شده است.

سال ٩٧ هم رو به پایان است و وضعیت مذکور بسیار بغرنج تر شده است. این، نتیجه عملکرد ناخردمندانه مسئولین نالایق صندوق در طی ٤٠ سال گذشته بوده است.

یعنی مجموعه منابع نقدی موجود صندوق فقط تا آخر اردیبهشت ماه ٩٨ کفایت پرداخت حقوق بازنشستگان را می کند.