مشکلات کارگران ذوب آهنی در گفتگو با خبرنگار پیام سندیکا

١- رختکن طبقه دوم مدیریت کوره بلند آب گرمش قطع شده است و کسی جوابگو نیست. چرا؟؟

٢- با توجه به تورم موجود و درخواست مکرر کارگران از واحد مدیریت در رابطه با افزایش وام پرداختی ازدواج به کارگران و کارکنان هنوز مدیریت مالی اقدامی نکرده است. نکند موقع پیرشدن ما می خواهند وام ازدواج مناسب بدهند

٣- مدتهاست نشریه پیام سندیکا در خصوص بازتاب اعتراضات مکرر کارگران و کارکنان ذوب آهن در خصوص ارتقا بیمه تکمیلی برای شاغلین و بازنشستگان گزارشاتی را درج نموده است. شرکت ذوب آهن از تاریخ ١٧ بهمن با شرکت بیمه دانا قراردادی بسته است تا درمان کارگران و کارکنان تحت پوشش حداکثری قرار گرفته و خدمات این بیمه برای شاغلین و بازنشستگان تحقق یابد تا چنانچه خدایی ناکرده برای کارگران و کارکنان و خانواده هایشان و یا افراد تحت تکفل حادثه ای اتفاق افتاد دغدغه هزینه های مالی نداشته و بدون نگرانی از هزینه های مرتبط مراحل درمان خود را طی کنند.

لذا از نشریه پیام سندیکا و هیات تحریه اش بابت درج اخبار کارگری و خواست های کارگران ذوب آهنی سپاسگزاریم.