گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهنی

١- مشکلات موجود در طرح طبقه بندی مشاغل و سختی کار کارگران و کارکنان باید رفع شود

٢- کارکنان شرکت فن آوری سپاهان خواستار شرایط استفاده ار بیمه تکمیل درمان بیمه دانا هستند.

٣- سرویس های بهداشتی انبار مرکزی خراب و فرسوده است و باید شرکت سریعن برای بازسازی اقدام کند.

٤- هزینه های درمانی کارکنان را بیمه ایران و خانواده های کارگری نمی دانند این هزینه ها را چه کسی تامین خواهد کرد.