نوروز بر همگان شادباش!

سالی که رفت حاصل مبارزات ماست و سالی که خواهد آمد سال برنامه ریزی برای آینده فرزندانمان و مهین عزیزمان است.

از یاد نخواهیم برد برادران و خواهران زندانی مان را،

خانواده هایی را که بدون دریافت دستمزد پذیرای پدر خانواده هستند،

و خانواده هایی را که در حوادث شغلی کشته شدند.

اما عشق به زحمتکشان و میهن عزیز کارگریمان و نو شدن طبیعت شادی است که هرگز ما را نخواهد فسرد.

امید که از اشتباهاتمان درس گرفته باشیم و سال جدید را پرتلاشتر و با عشق به زحمتکشان و اتحاد شروع کنیم.

نوروز را گرامی خواهیم داشت و با تلاش روزگارمان را پیروز خواهیم گرداند

درود بر زحمتکشان ایران

درود بر فعالان كارگرى و سندیکالیست های ایرانی

پیروز باد رزم برادران و خواهران زندانی امان

گسترده تر باد همبستگی کارگران ایران

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ اسفند ١٣٩٧