شادباش نوروزی

دوستان پرتلاش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
نوروز را به شما شادباش گفته برای همه اعضای سندیکا آرزوی سلامتی و شادکامی و موفقیت آرزومندیم.
دوستان امیدواریم که در سال پیش رو بتوانیم هماهنگ و متحد مبارزات مان را بر علیه برنامه های ضدکارگری و ضد خصوصی سازی و دستمزدهای حقیرانه پیش برده و احکام ناروا را بر علیه کوشندگان کارگری به ویژه ابراهیم مددی و دادود رضوی بی اثر کنیم. بی تردید تفرقه در جنبش کارگری عامل اصلی ناکامی های سالهای اخیر است. بیاییم سال جاری را به اتحاد همه جانبه سندیکاهای کارگری تبدیل کنیم.کارگر متحد همه چیز. کارگر متفرق هیچ چیز
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
یارمحمداکبری مسوول روابط عمومی
نوروز ١٣٩٨