کارگران ذوب آهنی از مشکلاتشان به پیام سندیکا می گویند

١- چرا تعاونی مسکن سندهای مالکیت پروژه شفق را رفع نمی کنند؟

٢- با خارج شدن بیمه ایران از بخش درمان شرکت ذوب آهن تسویه حساب و پرداخت هزینه های کارگران بیمار مشکل برخورده است.

٣- ساختمان سی سی یو بیمارستان مطهری بسیار فرسوده گردیده و لازم است بازسازی و نوسازی شود.

٤- با فرارسيدن اسفند ١٣٩٧ تعداد ٣٠٠ نفر از کارگران بازنشسته شدند. آیا به جای این کارگران استخدامی صورت می گیرد ؟ آیا این استخدام فرزندان ذوب آهنی را شامل خواهد شد؟