گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک های صنعتی!

از شهرک های صنعتی خبر می رسد که نه تنها کارگاهها و کارخانه های زیر 100 کارگر اقدام به بازگشایی نکرده اند بلکه هنوز به کارگران خبر نداده اند که از چه زمانی اقدام به راه اندازی کارخانه خواهند کرد. در نشست هایی که کارفرمایان کارخانه های این شهرک ها با هم داشته اند روی موضوع افزایش دستمزد سال جاری معترض بوده و هماهنگی هایی برای از زیر این پرداخت در بروند را طرحی می کنند. بیشتر آنان قرار گذاشته اند که بخش زیادی از کارگران خود را بیمه نکنند وبرخی از کارخانه ها با استخدام نکردن 50 درصدی کارگرانشان شروع به تولید کرده و فشار کاری به کارگران را افزایش داده اند.

در سال گذشته این کارخانه ها به جای یک ماه پاداش و یک ماه عیدی به کارگران خود فقط یک ماه عیدی را پرداخت کردند.