گزارش خبرنگار پیام سندیکا از گنده له سازی یزد

گندله سازی بافق واقع در سه راهی چاهون و به کارفرمایی شرکت فکور صنعت و پیمانکاری شرکت اپال صنعت کیش با دارا بودن ١٢٠ کارگر هنوز افزایش حقوق سال ١٣٩٦ را اجرا ننموده و امسال هم از کارگران خواسته است که با حقوق سال قبل اقدام به امضای قرارداد بکنند همچنین عیدی و سنوات این کارگران هم به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که شرکت مانا که در جنب این کارخانه قرار دارد همه حق و حقوق کارگرانش را به موقع و به اندازه پرداخت کرده است.

سال گذشته ٦ کارگری که به عقب افتادن حقوق ماههای آذر و دی معترض بودند توسط شرکت اخراج شده اند. متاسفانه اداره کار بافق به این بی عدالتی ها ورود نکرده و این ظلم را در حق کارگران چشم پوشی می کند