داستان اشک آلود سختی کار کارگران ایران خودرو

در کارخانه ایران خودرو سختی کار کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نمی شود و تنها در سال آخر کار کارگر و پس از بازنشستگی کارگر است که این مبلغ به حساب تامین اجتماعی واریز می شود و بازرسین وزارت کار هم نسبت به این تخلف آشکار سکوت کرده اند. موضوعی که یکی از چالش های ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی است.

عدم پرداخت سختی کار کارگران ایران خودرو به چند دلیل است:

١- عدم پرداخت چند صدمیلیون تومانی سختی کار کارگران و در کیسه ماندن این پول برای ایران خودرو فقط به لحاظ سود بانکی این چنین پولهایی بسیار ارزشمند است

٢- چنانچه کارگری در طول استخدام بمیرد دیگر احتیاجی به پرداخت این پول سختی کار به تامین اجتماعی نیست. کافی است با مراجعه به قسمت اداری ایران خودرو آمار مرگ و میر کارگران و عدم پرداخت این سختی کار کارگران فوت شده و سودجویی کارخانه را مشخص نمود

٣- در صورت ترک کار و یا اخراج کارگر این پرداختی به تامین اجتماعی هم منتفی خواهد بود که باز هم آمار کارخانه می تواند این دزدی اشکار از تامین اجتماعی و کارگر را روشن کند

٤- حتا پس از ٢٠ سال کار هم باز کارخانه از دادن این سختی کار به تامی اجتماعی طفره می رود . در حال حاضر بیش از ٢٠٠ کارگر ٦ ماه است در انتظار ریخته شدن این پول به تامین اجتماعی هستند تا بازنشسته شوند. این کارگران به دلیل پرداخت نشدن سختی کار به تامین اجتماعی همچنان به سرکار می روند.