بازگشت آرامش به کانی مس در مجتمع مس سرچشمه

پیرو گزارشات ماقبل از اعتصاب کارگری در پروژه ی تیکنر های طرح جامع آب و بر اساس پیگیری های گزارشگران پیام سندیکا و مسولین مربوطه، اقداماتِ موثری جهت بهبود شرایط کارگری و پرسنلی در این مجموعه داده اند.

مطابق گزارش های دریافتی، بعد از رفع بازداشتِ نفراتِ دستگیر شده، کارگاه از وضعیتِ اعتصاب خارج گردیده و مجددا در وضعیتِ فعالیتِ پروژه ای قرار گرفته است.

کارگرانِ این شرکت بازگشت به کار شده اند و مدیریتِ پروژه ی پیمانکار خلع و نفر جدید با رویکردِ متفاوت، جایگزین گردیده است.

پرداخت حقوق پرسنل در ماه های گذشته منظم و بدون تاخیر در حال انجام است

و نظارتِ ارگان های انتظامی و حراستی برای استمرارِ آرامش در پروژه برقرار می باشد.

گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه