گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١- امسال در اقدامی مشکوک بن خرید کت و شلوار به تعاونی مصرف ذوب آهن اختصاص داده نشد و کارگران مجبور شدند از فروشگاه ارشاک خرید کنند.

٢- جمعه کاری سال ٩٧ کارگران شیفت هنوز پرداخت نشده است. چرا؟؟

٣- بیمارستان شهید مطهری آی سی یو ندارد و این بیمارستانی است که بیشتنر کارگران ذوب آهنی به آن مراجعه می کنند

٤- با تغییر بیمه تکمیلی از بیمه ایران به بیمه دانا مشکلات زیادی برای کارگران بوجود آمده است از جمله در نجف آباد، تیران، کرون.

٥- فرانشیز کسر شده از کارگران در بیمه تکمیلی دانا معلوم نیست و باعث درگیری بین کارگران و مراکز درمانگر شده است

٦- باجه بانک ملی واقع در هدایت فنی و ساختمان ٨ – ٧ خراب است و منتظر تعمیرکاران بانک ملی تا آن را درست کنند.