تبریک روز اول ماه مه ۲۰۱۹

رفقای محترم اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)

در آستانه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگران، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران (UMMI) بار دیگر به شما و از طریق شما به همه اعضا و وابستگان اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) درود می فرستیم. ما برای شما موفقیت های چشمگیر در مبارزات مداوم خود برای دستمزد و حقوق منصفانه، امنیت شغلی، حقوق سندیکایی و شرایط کاری امن و انسانی در سراسر جهان، آرزو می کنیم.

در ایران کارگران صنایع و دیگر بخش های مختلف، برای احقاق حقوق خود از جمله دریافت دستمزد معوقه، پایان دادن به خصوصی سازی، حقوق اتحادیه های کارگری و اجرای مفاد بین المللی سازمان جهانی کار که ایران امضاء کرده و موظف به انجام آن است، مبارزات مستمر و شجاعانه خود را ادامه می دهند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران پیکار سخت، پیگیر و با ثمر خود را ادامه می دهد تا کماکان حافظ منافع صنفی کارگران بوده و در کارزار حل مسائل کلیدی کارگران ایران از توانایی های لازم برخوردار باشد. این مسائل در حال حاضر شامل مبارزه برای صلح، حق اشتغال، دستمزد و حقوق سندیکایی می باشند.

ما از شما برای همکاری با ما و کمک به ما در وظایف مهم ولی دشوار خود، سپاسگزاریم. ما ایمان داریم که موفقیت از آن ما خواهد بود.
زنده باد اول ماه مه!
زنده باد همبستگی بین المللی!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
۲۹ آوریل ۲۰۱۹